Ilmatiiveys vaikuttaa asumisterveyteen ja energiatehokkuuteen

Ilmatiiveyden merkitys rakennushankkeissa on korostunut 2000-luvun rakentamisessa. Lämmöneristysvaatimukset ovat tiukentuneet, ja ilmanvaihto järjestetään yleisimmin koneellisen tulo- ja poistoilman avulla. Uudemmissa rakennuksissa esiintyvät tyyppivirheet liittyvät yleensä rakenteiden liittymäkohtien puutteellisiin tiivistyksiin, eli niin sanottujen vaipparakenteiden tiiveysongelmiin. Tyypillisessä virheellisessä rakenteessa rakenteiden höyrynsulku‐ tai ilmansulkurakenteet eivät liity tiiviisti toisiinsa. Tiiveysongelmien ehkäisemiseksi olisi tärkeää, että detaljisuunnitelmat olisivat hyvät liitoskohtien suhteen, ja että työmaalla noudatettaisiin oikeaoppista ja huolellista tiivistämistä käyttöön soveltuvilla tuotteilla. (2000- ja 2010-lukujen pientalojen riskikohdat Suomessa)

37 prosenttia ilmavuodoista paikallistettiin ulkoseinän ja yläpohjan liitokseen.

Puutteellisesti toteutettuja tiivistyksiä esiintyy esimerkiksi alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdissa, ulkoseinä‐ ja yläpohjarakenteen liittymissä sekä hormien ja höyrynsulun läpäisevissä putkien ja johtojen läpivienneissä. Rakenteiden ilmatiiveys on tärkeää edellä mainituissa kohdissa, koska koneellinen ilmanvaihto yhdessä ulkoseinään kohdistuneen savupiippuvaikutuksen takia aiheuttavat tavallisesti alipaineen seinän alaosassa ja vastaavasti ylipaineen seinän yläosassa. Tämän vuoksi seinän ja alapohjarakenteen liitoskohdasta pyrkii ilmaa sisälle päin ja yläpohjarakenteen liitoskohtaan virtaa sisäilmaa. Mikäli liitokset eivät ole tiiviitä, pääsee sisätiloihin virtaamaan mahdollisesti haitallisia epäpuhtauksia rakenteiden ja alapohjan liitoksista. (2000- ja 2010-lukujen pientalojen riskikohdat Suomessa)

Uudet rakennukset pyritään rakentamaan erittäin ilmatiiviiksi. Ilmatiiveyden edut on ymmärretty vasta vähän aikaa sitten, joten vanhemmat rakennukset eivät yleensä ole kovin tiiviitä. Hyvä ilmatiiveys vähentää lämmityskustannuksia ja yhdistettynä hyvään ilmanvaihtoon se parantaa sisäilman laatua. Tiivistämisellä poistetaan hallitsemattomien ilmavuotojen aiheuttamat kylmä– ja veto-ongelmat, sekä parannetaan sisäilman lämpöoloja. Vedottomassa rakennuksessa voidaan lämpötila pitää matalampana asumisviihtyvyydestä ja –terveydestä tinkimättä. (Pientalon tiiveyskorjaus)

Vanhan rakennuksen lämmitysenergiasta jopa 25% poistuu ilmavuotojen mukana. (Pientalon tiiveyskorjaus)

Contega SL liitosnauha sisäpuoliseen tiivistämiseen perinteisissä painuvissa hirsirakenteissa.
Roflex läpivientikaulus helppoon ja luotettavaan läpivientien tiivistämiseen.

Rakennat uutta tai korjaat vanhaa, hyvä ilmatiiveys parantaa rakennuksen energiatehokkuutta merkittävästi.


Suomessa uudiskohteiden rakentamiseen vaadittava laadun minimitaso määritellään Rakentamismääräyskokoelmassa, jota julkaisee Ympäristöministeriö. Rakenteelliseen ilmatiiveyteen liittyvät määräykset ja ohjeet on asetettu Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 Rakennusten energiatehokkuus (2012).  Määräysten mukaan rakennusvaipan ja tilojen välisten rakenteiden tulee olla niin ilmanpitäviä, etteivät niiden läpi kulkevat ilmavirtaukset aiheuta merkittäviä haittoja käyttäjille, rakenteille tai energiatehokkuudelle. Liitoksiin ja läpivienteihin tulee kiinnittää erityistä huomiota ja rakenteisiin tulee tarvittaessa tehdä erillinen ilmansulku. Vuodesta 2012 alkaen rakennusvaipan ilmanvuotoluku q50 saa olla enintään 4 m3/m2h. Tiiveysmittaus voidaan tehdä painekoemenetelmällä SFS-EN 13829 mukaan. (Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa)

Heikosti tai huolimattomasti toteutetusta tiivistämisestä aiheutuvilla ilmavuodoilla voi olla merkittävä vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. Aalto Yliopistolla toteutetussa työssä on tehty laskennallinen esimerkki siitä, miten eri vuosikymmenien rakenteiden tyypillinen ilmanvuoto vaikuttaa lämmitykseen käytettävän energian kulutukseen. Laskelmat on tehty ennen energianhintojen voimakasta nousua, jolloin keskimääräinen sähkön kuluttajahinta oli 0,115 €/kWh. Suuri osa Suomen pientalokannasta on rakennettu 1950-1990 luvuilla, joten vanhoissa pientaloasunnoissa on merkittävä energiansäästöpotentiaali ilmatiiveyttä parantamalla.

Ilmanvuotoluku q50 (m3/m2h) Energiankulutus vuodessa (kWh) Kustannukset vuodessa (€)
Vanha pientaloasunto 3,7 2660 310
Uusi pientaloasunto 1,4 1010 120

(Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa)

Koska hyvä ilmatiiveys saavutetaan vain huolellisella rakentamisella, kertoo pieni vuotoluku myös huolellisesta rakennustyöstä ja siten yleisestä rakentamisen laadusta. (Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientaloissa)


Miten sitten tulisi tiivistää?

Rakennuksen vaipan ja läpivientien ilmantiiveys voidaan toteuttaa monella tavalla. Isojen pintojen tiivistäminen toteutetaan rakennuspapereilla, -kalvoilla tai -kankailla. Rakenteiden liittymissä ja läpivienneissä voidaan käyttää erilaisia vaahtoja ja massoja, sekä erityisesti tiivistämiseen kehitettyjä teippejä, liitosnauhoja sekä läpivientikappaleita. Puurakenteiden yhteydessä on huolehdittava myös siitä, että valittu tiivistysjärjestelmä sopii yhteen hengittävien ja mahdollisesti painuvien rakenteiden kanssa. Kaikilla tavoilla on mahdollista päästä huolellisesti suoritettuna hyvään ja tiiviiseen lopputulokseen, mutta eroja menetelmien välille syntyy esimerkiksi läpivientien tiivistämisen kuluvassa työajassa.  Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa on testattu erilaisia läpivientien tiivistyksen toteutustapoja, ja selvitetty minkä suuruisiin ilmavuotolukuihin laboratorio-olosuhteissa päästään.

Koekappale Vuotoilmavirta (l/min)
Teipattu läpivienti, paperipohjainen ilmansulku 1,89
Teipattu läpivienti, höyrynsulkumuovi 0,63
Kolmen putken teipattu läpivienti Ei mittaustulosta
Läpivientilaippa paperipohjainen ilmansulku 0,3
Läpivientilaippa, höyrynsulkumuovi 0,89

(Asuinrakennuksen ilmanpitävyys, sisäilmasto ja energiatalous)Koetuloksista on todettu, että pelkällä teipillä toteutetuista läpivientien tiivistyksistä voidaan tehdä hyvinkin tiiviitä huolellisella työsuorituksella, mutta valmiilla läpivientilaipoilla tiivistyksen toteuttaminen on työteknisesti helpompaa ja nopeampaa. Huolellinen tiivistäminen on erityisen tärkeää useiden johtojen tai putkien läpivienneissä, joissa toteutus pelkästään teippaamalla on erittäin haasteellista. Kun tiivistämisessä käytetään pelkästään teippiä, on erityisen tärkeää varmistua siitä, että käytetyllä teipillä on riittävä tartuntakyky ja pitkäaikaiskestävyys. Puutteellisten tiivistysten myötä aiheutuu paikallisia ilmavuotoja, joiden mukana rakenteisiin voi siirtyä huomattavia määriä kosteutta, tai sisäilmaan voi tulla epäpuhtauksia, esim. homeen aineenvaihduntatuotteita. (Asuinrakennuksen ilmanpitävyys, sisäilmasto ja energiatalous)Lattian ja ulkoseinän liittymään tulee usean millimetrin ilmarako, sillä betonilaatta kutistuu valun jälkeen luonnollisesti (n. 0,5–1 ‰). Lopullisen ilmavuodon määrä riippuu liittymärakenteesta. Arvioiden mukaan 5…50 % kaikesta vuotoilmamäärästä virtaa lattian ja ulkoseinän liittymän kautta. (Pientalon tiiveyskorjaus)Läpiviennit ja liittymät voivat muodostaa merkittävän vuotoreitin myös maaperän radonpitoiselle ilmalle. Alapohjarakenteen alapuolelta rakennukseen tulevien sähköjohtojen, lämmitys-, vesi- ja viemäriputkien läpiviennit, tai niiden suojaputket voivat toimia radonin vuotoreitteinä suoraan asuintiloihin. Läpivientien ja laatan saumojen tiivistäminen tulee toteuttaa huolellisesti kaikkialla rakennuksessa. Tiivistämistöiden laiminlyönti esim. teknisessä tilassa tai varastotiloissa, saattaa johtaa merkittävään radonpitoisuuden kasvuun myös asuintiloissa. (Radon uudisrakentamisessa)

Tiivistysjärjestelmät helposti TimberShopista

Haluamme tarjota yksinkertaisen tavan löytää toimivat tuotteet oman kohteesi tiivistämiseksi. Meille ei tule Suomen suurinta valikoimaa, mutta tunnettujen päämiesten luotettavat ja toimivat tuotteet ja ohjeet löydät TimberShopista varmasti kilpailukykyiseen hintaan. Me toimimme rakentajapalveluissa päivittäin hirsitalorakentajien kanssa, ja tiedämme minkälaisia ilmatiiviyteen liittyviä kysymyksiä ja haasteita työmailla ratkotaan. Puurakentaminen on meidän intohimo, mutta tuotteet sopivat toki myös muillekin rakennusmateriaaleille. Rakennatpa uutta tai korjaat vanhaa, tutustu valikoimaan ja panosta asumisterveyden ja energiatehokkuuden kannalta tärkeisiin hankintoihin. Lähteet:

Ilmatiiveys ja vuotokohdat pientalossa

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15974

Asuinrakennuksen ilmanpitävyys, sisäilmasto ja energiatalous

https://trepo.tuni.fi/handle/10024/128383

2000- JA 2010-lukujen pientalojen riskikohdat Suomessa

https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24075

Pientalon tiiveyskorjaus

https://www.ouka.fi/documents/486338/20578333/Pientalo_9_Tiiveyskorjaus_2013_02_01.pdf/0f8d928c-7682-4d45-9afe-90cc27595909

Radon uudisrakentamisessa

https://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-uudisrakentamisessa/tiivistaminen